Tạo đơn hàng bằng excel

! Chú ý

Để tạo đơn hàng bằng file excel. Bạn vui lòng tải mẫu đơn đặt hàng. Điền đầy đủ thông tin về mặt hàng của bạn theo đúng định dạng của chúng tôi. Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi.

Đưa mẫu file excel chứa link lên